КО СМО МИ?

Фондација „Споменица солидарности“ настала је, у свом данашњем организационом и делатном облику, одлуком Скупштине својих оснивача 21. јуна 1991. године – као правни следбеник и настављач рада Фондације „Споменица солидарности“, основане 29. маја 1967. године у Београду – не мењајући, притом, основне програмске циљеве, садржане у оснивачким и другим актима који регулишу њен рад.

Све што је било записано у Статуту Фондације „Споменица солидарности“ као основна идеја водиља у њеном раду – важи и данас, с тим да је у много чему проширено, модификовано, допуњено и уподобљено времену садашњем.

У акту о оснивању удружења грађана под називом Фондација „Споменица солидарности“ стајало је да су основни циљеви – пружање социјалне заштите и помоћи деци без родитељског старања, социјално угроженим лицима и породицама, пружање помоћи у изградњи, опремању и побољшању стандарда социјалних установа, ширење и остваривање људске солидарности у области социјалне заштите, окупљање добровољних сарадника и остваривање сарадње са радним и друштвеним организацијама које, на бази солидарности и добровољности, својим личним и материјалним доприносом, желе да помогну у области социјалне заштите.

Данас, после четрдесет и више година постојања и рада, Фондација „Споменица солидарности“ поред ових базичних циљева и начела свог рада – управља задужбинама, фондацијама и легатима који су јој поверени, помаже изградњу објеката за старе и болесне, стипендира школовање деце која су у најразличитијим степенима потребе за социјалном помоћи и заштитом, помаже у отклањању последица елементарних и других несрећа, помаже пројекте из сфере културе и уметности, активно учествује и доприноси образовању кадрова из области социјалне заштите, покреће, усмерава и руководи пројектима локалног и регионалног карактера из различитих домена социјалног старања и помоћи најугроженијима, развија сопствену издавачку делатност…

Руководећи се максимом – да је доброчинство једино богатство које се увећава дељењем – Фондација „Споменица солидарности“ се о имовини која јој је поверена на управљање стара са пажњом доброг домаћина, а својим приходима располаже у складу са могућностима и према потребама оних којима су та средства намењена и о којима брине, на основу одлука својих органа, чији рад је јаван.

Проф.др Владимир Илић - председник Управног одбора Фондације ''Споменица солидарности''

Следећи традицију задужбинарства у Србији и руководећи се циљевима које су тестаментима или уговорима одредили оснивачи задужбина, фондова и легата датих на управљање Фондацији, уз поштовање свих позитивних законских норми и прописа из те области – Фондација „Споменица солидарности“ је, можемо то рећи без претеривања и са осећањем истинског поноса, постала најзначајнија хуманитарна организација у Србији данас.

На основу свега наведеног са великим процентом сигурности можемо рећи да ће и у времену које долази Фондација „Споменица солидарности“ бити и даље Кућа љубави и доброте, у којој ће они којима је помоћ најпотребнија ту помоћ и пронаћи, уз топлу, људску реч, уз разумевање, пажњу и бригу, уз искрено саосећање које чува и поштује свачије достојанство.

Висока школа социјалног рада је и један од оснивача Фондације „Споменица солидарности“, а која је наследница Фондације „Солидарност Србије“.
Захваљујући овој сарадњи, а на основу Уговора о сарадњи у реализацији заједничких пројеката, Фондација ,,Споменица солидарности“ од оснивања Високе школе социјалног рада 2017.године, стипендира студенте који потичу из социјално-материјално угрожених породица или имају здравствене проблеме. Број стипендиста, рачунајући од школске 2017/2018, закључно са текућом школском 2020/2021 је 258, чиме наша Фондација даје огроман допринос образовању, нарочито у професијама које су будућност у Србији и Региону.

САЈТ ВИСОКЕ ШКОЛЕ СОЦИЈАЛНОГ РАДА

50 година од оснивања Фондације

Наши пројекти

Погледајте неке од наших пројеката